Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

FairKiezingswijzer 2017

Beweeg met je muis over de icoontjes en zie in één oogopslag hoe de politieke partijen al dan niet rekening houden met de belangen van ontwikkelingslanden. Klik op een onderwerp of op een partij en lees onze uitgebreide analyse.

cdad66vvdpvdaspcusgppvvgroenlinkspvdd50plus
HANDEL

HANDEL (CDA)

Het CDA gebruikt handelsbeleid om de economische positie van Nederland te verbeteren, en besteedt te weinig aandacht aan de positie van ontwikkelingslanden.

HANDEL (D66)

D66 wil ontwikkelingslanden meer kans geven om naar de EU te exporteren door handelsbarrières te verminderen.

HANDEL (VVD)

Nederlandse handelsbelangen staan voorop bij de VVD. Handel wordt zelfs een instrument om ontwikkelingslanden te dwingen mee te werken aan Nederlands beleid.

HANDEL (PvdA)

De PvdA bepleit dat handel en handelsverdragen moeten bijdragen aan het verduurzamen van productieketens en betere posities van ontwikkelingslanden.

HANDEL (SP)

SP is voor eerlijke handel waarvan ook de bevolking van betrokken landen profiteert, maar maakt deze ambitie weinig concreet.

HANDEL (ChristenUnie)

CU vindt dat internationale handel vooral moet bijdragen aan inclusieve en duurzame groei in ontwikkelingslanden en heeft daar concrete maatregelen voor.

HANDEL (SGP)

Volgens de SGP ligt samenwerking ten grondslag aan het ten goede komen van internationale handel aan de allerarmsten.

HANDEL (PVV)

De PVV gaat in haar partijprogramma niet in op internationale handel.

HANDEL (GroenLinks)

GroenLinks pleit o.a. voor toetsing van de impact van handelspolitiek op ontwikkelingslanden en bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

HANDEL (PvdD)

De PvdD wil expliciet rekening houden met de belangen van ontwikkelingslanden in het Nederlandse internationaal handelsbeleid.

HANDEL (50PLUS)

Het partijprogramma van 50Plus is uiterst beperkt over internationale handel.

KLIMAAT

KLIMAAT (CDA)

De ambities voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie werkt het CDA nauwelijks uit in concrete plannen.

KLIMAAT (D66)

D66 pleit voor een minister van Klimaat en Energie, nationale klimaatwet en ontwikkelingssamenwerking met klimaathulp en klimaatfinanciering.

KLIMAAT (VVD)

Het Nederlands belang staat voorop in klimaatbeleid van VVD waarbij slechts bestaande afspraken nageleefd moeten worden.

KLIMAAT (PvdA)

De PvdA wil dat het Parijs Klimaatakkoord doorwerkt in ambitieuze doelstellingen en dat ontwikkelingshulp meer wordt toegespitst op klimaatverandering.

KLIMAAT (SP)

De SP pleit voor ontwikkelingsbeleid gebaseerd op het Parijs Klimaatakkoord om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden.

KLIMAAT (ChristenUnie)

De CU wil niet dat de allerarmsten opdraaien voor de gevolgen van klimaatverandering en pleit voor klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden.

KLIMAAT (SGP)

De SGP wil zich inzetten voor het bestrijden van klimaatverandering en doet dit o.a. vanwege de positieve uitwerking op ontwikkelingslanden.

KLIMAAT (PVV)

De PVV wil geen geld uitgeven aan innovatie of windmolens, wat negatieve klimaatgevolgen voor ontwikkelingslanden teweegbrengt.

KLIMAAT (GroenLinks)

GroenLinks wil met het Parijs Klimaatakkoord als basis een ambitieus klimaatbeleid met specifieke klimaatsteun voor ontwikkelingslanden.

KLIMAAT (PvdD)

De PvdD wil een duurzaamheidsmeetlat voor toekomstig beleid, eisen aan grondstoffenimport, internationaal bindende regels en een milieugerechtshof.

KLIMAAT (50PLUS)

50PLUS wil CO2-uitstoot terugdringen om de wereld leefbaar te houden, maar toont weinig ambities voor een duidelijk klimaatbeleid.

VREDE & VEILIGHEID

VREDE & VEILIGHEID (CDA)

Het CDA bepleit het belang van internationale samenwerking in een veilige wereld, maar maakt dit niet concreet.

VREDE & VEILIGHEID (D66)

D66 is voorstander van een strenger EU wapenexportbeleid dat concurrentie tussen lidstaten moet beperken en toewerkt naar een gemeenschappelijk beleid.

VREDE & VEILIGHEID (VVD)

De VVD gaat niet in op wapenexport en bepleit ontwikkelingsgelden in te zetten voor het financieren van militaire missies.

VREDE & VEILIGHEID (PvdA)

De PvdA wil een strenger wapenexportbeleid, zeker als het gaat om de export van controversiële wapens en/of naar repressieve regimes.

VREDE & VEILIGHEID (SP)

De SP wil de huidige wapenexportregelgeving strenger naleven en wapenexport naar staten waar mensenrechten worden geschonden stoppen.

VREDE & VEILIGHEID (ChristenUnie)

De ChristenUnie is tegen wapenhandel met landen die mensenrechten schaden, maar maakt deze inzet niet concreet.

VREDE & VEILIGHEID (SGP)

De SGP gaat in haar partijprogramma niet in op vrede en veiligheid vanuit een ‘eerlijk-beleid-voor-ontwikkelingslanden’ perspectief.

VREDE & VEILIGHEID (PVV)

De PVV gaat in haar partijprogramma niet in op vrede en veiligheid vanuit een ‘eerlijk-beleid-voor-ontwikkelingslanden’ perspectief.

VREDE & VEILIGHEID (GroenLinks)

GroenLinks maakt zich sterk voor een strikt, door mensenrechten gedreven wapenexportbeleid, zowel internationaal als in Nederland.

VREDE & VEILIGHEID (PvdD)

De PvdD is kritisch over wapenexport naar landen die mensenrechten schenden en pleit voor internationale regelgeving.

VREDE & VEILIGHEID (50PLUS)

50PLUS gaat in haar partijprogramma niet in op vrede en veiligheid vanuit een ‘eerlijk-beleid-voor-ontwikkelingslanden’ perspectief.

BELASTINGONTWIJKING

BELASTINGONTWIJKING (CDA)

Het CDA wil stevig optreden tegen bedrijven en multinationals die belasting ontwijken, maar legt geen link met ontwikkelingslanden.

BELASTINGONTWIJKING (D66)

D66 wil een stevige aanpak in de strijd tegen oneerlijke belastingpraktijken op Europees niveau, met Nederland als koploper.

BELASTINGONTWIJKING (VVD)

De VVD is tegen het hervormen van belastingverdragen, omdat dit het nationale vestigingsklimaat zal schaden

BELASTINGONTWIJKING (PvdA)

Belastingen zijn een wapen tegen ongelijkheid en daarom komt de PvdA met concrete maatregelen om belastingontwijking te bestrijden.

BELASTINGONTWIJKING (SP)

Ook grote bedrijven en multinationals gaan voortaan hun eerlijke deel in de belastingen betalen als het aan de SP ligt.

BELASTINGONTWIJKING (ChristenUnie)

De ChristenUnie bepleit een effectieve bestrijding van belastingontwijking door multinationals en het voorkomen van belastingconcurrentie.

BELASTINGONTWIJKING (SGP)

De SGP is tegen belastingontwijking –en ontduiking van multinationals, maar legt geen link met ontwikkelingslanden.

BELASTINGONTWIJKING (PVV)

De PVV gaat in haar partijprogramma niet in op belastingontwijking of belastingontduiking door multinationale ondernemingen.

BELASTINGONTWIJKING (GroenLinks)

De stevige aanpak van belastingontwijking door multinationals van GroenLinks omvat concrete maatregelen die de positie van ontwikkelingslanden ten goede komt.

BELASTINGONTWIJKING (PvdD)

Met herziening van de belastingwetgeving en belastingverdragen wil de PvdD voorkomen dat ontwikkelingslanden miljarden aan inkomsten mislopen.

BELASTINGONTWIJKING (50PLUS)

50PLUS gaat in haar partijprogramma niet in op belastingontwijking of belastingontduiking door multinationale ondernemingen.

EERLIJK WERK

EERLIJK WERK (CDA)

Het CDA wil mensen in ontwikkelingslanden een menswaardig bestaan bieden en vraagt aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

EERLIJK WERK (D66)

D66 wil steun voor bedrijven die verantwoordelijkheid nemen m.b.t. hun impact om hen heen in de wereld.

EERLIJK WERK (VVD)

De VVD bepleit dat ondernemers zich houden aan bestaande afspraken over mensenrechten, maar wil tegelijkertijd ook minder complexe regelgeving voor bedrijven in het buitenland.

EERLIJK WERK (PvdA)

De PvdA legt een sterke focus op betere arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden en het tegengaan van kinderarbeid.

EERLIJK WERK (SP)

De SP besteedt in haar verkiezingsprogramma geen aandacht aan eerlijk werk wereldwijd.

EERLIJK WERK (ChristenUnie)

De CU komt met een ambitieuze serie maatregelen om arbeids- en kinderrechten te bevorderen, zo nodig met behulp van wetten en sancties.

EERLIJK WERK (SGP)

De SGP vindt dat bedrijven zich aan de bestaande regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen moeten houden, maar maakt deze inzet niet concreet.

EERLIJK WERK (PVV)

De PVV wil stoppen met ontwikkelingshulp en vermeldt niets over eerlijk werk wereldwijd.

EERLIJK WERK (GroenLinks)

Als het aan GroenLinks ligt, wordt Nederland koploper in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

EERLIJK WERK (PvdD)

De PvdD heeft veel concrete en stevige plannen om de omstandigheden van arbeiders in ontwikkelingslanden te verbeteren.

EERLIJK WERK (50PLUS)

50PLUS toont geen concrete ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MIGRATIE & ONTWIKKELING

MIGRATIE & ONTWIKKELING (CDA)

CDA beperkt migratie tot vluchtelingen; met een focus op de terugkeer en bijdrage van vluchtelingen aan de wederopbouw van herkomstlanden.

MIGRATIE & ONTWIKKELING (D66)

De brede migratieaanpak van D66 omvat o.a. ook het creëren van legale routes voor vluchtelingen en een selectief systeem voor economische migranten.

MIGRATIE & ONTWIKKELING (VVD)

Adequate opvang in de regio moet migratie naar de EU onnodig en onmogelijk maken volgens de VVD.

MIGRATIE & ONTWIKKELING (PvdA)

De PvdA komt met een brede migratieaanpak en wil o.a. investeren in veilige, legale routes en toekomstperspectief in zowel de regio als in Nederland.

MIGRATIE & ONTWIKKELING (SP)

De SP is voor het aanpakken van de grondoorzaken en het verbeteren van de opvang van vluchtelingen (in de regio), maar maakt deze inzet niet concreet.

MIGRATIE & ONTWIKKELING (ChristenUnie)

ChristenUnie bepleit een brede migratieaanpak die zich o.a. richt op grondoorzaken en betere opvang in de regio, maar ook op verplichte terugkeer.

MIGRATIE & ONTWIKKELING (SGP)

SGP focust zich op het loskoppelen van migratie uit het ontwikkelingsbudget en outsourcing van opvang van vluchtelingen en asielaanvragen buiten Europa.

MIGRATIE & ONTWIKKELING (PVV)

De PVV wil de Nederlandse grenzen sluiten.

MIGRATIE & ONTWIKKELING (GroenLinks)

GroenLinks wil betere opvang in de regio en veiligere routes voor vluchtelingen, maar ook een tijdelijke visa voor arbeidsmigranten.

MIGRATIE & ONTWIKKELING (PvdD)

Een menswaardige opvang in de regio en een uitgebreide aanpak van oorzaken van de vluchtelingencrisis: dat is de inzet van de PvdD.

MIGRATIE & ONTWIKKELING (50PLUS)

50PLUS ‘staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid’, maar maakt deze ambitie niet concreet.

FAIR POLITICS

FAIR POLITICS (CDA)

De geïntegreerde aanpak om mensen in ontwikkelingslanden weerbaar te maken, werkt het CDA nauwelijks uit in concrete (bekostigings) plannen.

FAIR POLITICS (D66)

D66 onderbouwt een stevig ontwikkelingsbeleid dat ook ingaat op zaken als handel en klimaat, en dat bekostigd wordt met 0,7 procent van het BNP.

FAIR POLITICS (VVD)

Nederlandse (handels)belangen staan altijd voorop bij de VVD; zo wil de partij ontwikkelingshulp voorwaardelijk maken.

FAIR POLITICS (PvdA)

Met o.a. een ministersaanpak en een toets voor nieuw beleid, wil de PvdA voorkomen dat wat we met de ene hand geven, wordt weggenomen met de andere.

FAIR POLITICS (SP)

De SP is voor ontwikkelingssamenwerking gebaseerd op ‘wederzijds begrip en respect’, maar maakt deze ambitie niet (financieel) concreet.

FAIR POLITICS (ChristenUnie)

CU wil zowel een hoger ontwikkelingsbudget als dat het beleid niet nadelig is voor ontwikkelingslanden, en stelt o.a. een beleidstoets voor.

FAIR POLITICS (SGP)

De SGP wil de belangen van ontwikkelingslanden meenemen in beleid met een impacttoets, maar blijft onduidelijk over de hoogte van het ontwikkelingsbudget.

FAIR POLITICS (PVV)

De PVV wil de Nederlandse financiering van ontwikkelingshulp stoppen.

FAIR POLITICS (GroenLinks)

Naast een verhoging en zuivering van het budget, wil GroenLinks dat internationaal beleid getoetst wordt op de gevolgen voor ontwikkelingslanden.

FAIR POLITICS (PvdD)

De PvdD houdt expliciet rekening met de kansen voor mensen in ontwikkelingslanden en wil o.a. alle beleid langs een duurzaamheidsmeetlat leggen.

FAIR POLITICS (50PLUS)

50PLUS wil zich aan internationale afspraken over ontwikkelingshulp houden en ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, maar mist concrete ambitie.

Twitter

Migratie & Ontwikkeling

In lijn met het toenemende aantal inkomende asielzoekers in Europa en Nederland, is het debat rondom ‘internationale migratie en ontwikkeling’ steeds meer verschoven in de richting van het vluchtelingenvraagstuk. Echter, migratie omvat meer dan vluchtelingen. Migratie gaat ook over kansen voor ontwikkeling.

Bijvoorbeeld door het mogelijk maken van tijdelijke migratie, door de kosten voor remittances te verlagen of door de effecten van brain drain mee te nemen in het bevorderen van kennismigratie. De focus van het huidige migratiebeleid zou daarom veel minder moeten liggen op het tegengaan van migratie en de terugkeer van migranten naar herkomstlanden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de mate van samenwerking op migratiegebied met herkomstlanden nooit een voorwaarde mag zijn voor het ontvangen van ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s en handelsvoordelen door deze landen.
Samenwerking op migratieterrein mag ook een kritische houding over mensenrechten niet in de weg staan. Tenslotte is het van groot belang dat ontwikkelingsgelden daadwerkelijk worden uitgegeven aan het bestrijden van armoede en het bevorderen van duurzame ontwikkeling en niet aan het versterken van migratiemanagement en grensbewaking. Zo moeten (extra) uitgaven aan eerstejaarsopvang van asielzoekers bijvoorbeeld niet ten koste gaan van het budget van ontwikkelingssamenwerking. En wanneer het gaat over het vluchtelingevraagstuk, moeten fatsoenlijke opvang van vluchtelingen in de regio en veilige routes voor hen die niet in de regio kunnen blijven, voorop staan. 

Bekijk een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen op het gebied van migratie en ontwikkeling tijdens de afgelopen kabinetsperiode.

CDA

CDA beperkt migratie tot vluchtelingen; met een focus op de terugkeer en bijdrage van vluchtelingen aan de wederopbouw van herkomstlanden.

Uitleg: In het verkiezingsprogramma blijft het CDA beperkt tot de vluchtelingenkwestie. Naast het bestrijden van de oorzaken van vluchtelingenstromen, focust de partij zich expliciet op meer opvang in de regio en tijdelijke opvang elders. Bijvoorbeeld door nieuwe internationale afspraken en het creëren van meer safe havens in de regio. Wel wil de partij altijd hulp en bescherming bieden aan vluchtelingen die werkelijk in nood verkeren (p. 39). Echter altijd vanuit het perspectief op terugkeer en de bijdrage aan de wederopbouw van het herkomstland. Dat geldt ook voor landen die ontwikkelingshulp ontvangen of waar Nederland handelsverdragen mee afsluit. Landen die meewerken aan de terugkeer van hun landgenoten ontvangen steun; ‘landen die niet meewerken, krijgen geen ontwikkelingshulp en komen niet in aanmerking voor handelsverdragen of andere vormen van samenwerking’ (p. 40).

Citaten:

p. 39: ‘De conflicten in de Arabische wereld zijn de bloedigste in decennia en hebben hun uitstraling naar Europa in de vorm van vluchtelingen en aanslagen. Het Westen heeft de morele plicht en politieke verantwoordelijkheid om maximaal aan een oplossing van deze conflicten bij te dragen. Het CDA zet zich er krachtig voor in om oplossingen te bereiken op basis van het internationaal recht.’

p. 39: ‘In de wetenschap dat door de groei van de bevolking in Afrika, de instabiliteit en terreur in de wereld en de gevolgen van de klimaatverandering, de migratiedruk in de komende decennia alleen maar zal toenemen, zijn naast het bestrijden van de oorzaken nieuwe internationale afspraken nodig. We hebben solide en houdbare oplossingen nodig om nieuwe drama’s te voorkomen. Het vluchtelingenverdrag is op deze problematiek en omvang niet geschreven en moet daarom worden aangevuld met verifieerbare internationale afspraken, om meer opvang in de regio en tijdelijke opvang elders verder te bevorderen.’

p. 39: ‘Voor vluchtelingen, in het bijzonder kinderen die werkelijk in nood verkeren, bieden wij altijd hulp en bescherming. Voor oorlogsvluchtelingen kan dat in beginsel in de vorm van een ontheemdenstatus, waarbij de vluchteling aan de ene kant de ruimte krijgt om zich via opleiding of (vrijwilligers-)werk te ontwikkelen, maar hij aan de andere kant ook vanaf het begin eerlijk en duidelijk te horen krijgt dat het verblijf hier tijdelijk is. Het perspectief blijft gericht op terugkeer en hun bijdrage aan de wederopbouw van het land van herkomst, als de situatie daar weer veilig is, tot het moment dat veilige terugkeer geen reële optie meer is.’

p. 40: ‘Tot slot blijft voorkomen beter dan genezen. Dat kan door een uiterste inspanning om problemen voor te zijn in de regio’s waar vluchtelingenstromen dreigen, door samen met andere landen de humanitaire ellende in landen als Syrië en Libië aan te pakken, door meer dan nu safe havens in de regio te creëren en door hulp te bieden in landen als Libanon, dat bijna bezwijkt onder de grote instroom van vluchtelingen. Nederland is bereid daaraan bij te dragen.’

p. 40: ‘Herkomstlanden die na het herstel van de vrede meewerken aan de terugkeer van hun landgenoten geven we steun; landen die niet meewerken, krijgen geen ontwikkelingshulp en komen niet in aanmerking voor handelsverdragen of andere vormen van samenwerking.’

D66

De brede migratieaanpak van D66 omvat o.a. ook het creëren van legale routes voor vluchtelingen en een selectief systeem voor economische migranten.

Uitleg: D66 zet in op een stevige verbetering van opvang in de regio. Omdat opvang in de regio ook grenzen kent, wil D66 tegelijkertijd inzetten op het bevorderen van veiligere routes voor vluchtelingen, bijvoorbeeld via asielaanvragen aan de buitengrenzen van de EU en via het UNHCR-hervestigingsprogramma (p. 122), maar ook op een ‘selectief blue cardsysteem voor economische migranten waarbij de potentiële bijdrage aan de Nederlandse samenleving voorop staat’ (p. 121). Gekoppeld aan een effectiever Europees asielbeleid, ziet D66 noodzaak in het verbeteren van de economische en rechtsstatelijke omstandigheden in herkomstlanden. Hiervoor bepleit de partij een stevig investerings- en hulpbeleid dat de partij financieel wil realiseren met het verhogen van het noodhulpbudget en ervoor te zorgen dat ‘minimaal 0,7 procent van het BNP besteed wordt aan duurzame ontwikkeling in minder ontwikkelde landen, zoals voorgeschreven door de OESO’ (p. 128). 

Citaten:

p. 56: ‘Migratie kan een bijdrage leveren aan het oplossen van tekorten in onze vergrijzende  samenleving. D66 wil dat Nederland vooroploopt in het aantrekken van talenten uit het buitenland. In Europa zetten we ons in voor een migratiebeleid dat zich, naast het vluchtelingenbeleid, richt op het aantrekken en selecteren van economische migranten met vaardigheden die aansluiten bij de vraag op onze arbeidsmarkt. Daarbij kijken we naar instrumenten als blue cards, maar ook naar het eenvoudiger in andere EU-landen kunnen werken voor eenzelfde werkgever, wanneer een werkvergunning voor één EU-land is verkregen.’

p. 121: ‘Dat vergt een duidelijk beleid om legale routes te creëren voor vluchtelingen en een selectief blue cardsysteem voor economische migranten waarbij de potentiële bijdrage aan de Nederlandse samenleving voorop staat.’

p. 121: ‘Om vluchtelingen menswaardig op te vangen is Europese samenwerking onmisbaar. Nu moet er eindelijk het door D66 bepleite Europese asielbeleid komen, Europese aanmeldcentra, een  goede verdeling van de lasten over de lidstaten en een sterke rol voor EASO, het Europese  asielbureau. D66 wil dat de Europese Unie de komende jaren een aanzienlijk deel van haar  begroting besteedt aan het in goede banen leiden van deze vluchtelingencrisis en een vluchtelingen Eurocommissaris aanstelt. Lidstaten die meer vluchtelingen opnemen moeten daarvoor financieel beloond worden.’

p. 122:  ‘D66 wil veel doen om die opvang te verbeteren, door onze noodhulp flink te verhogen en door structurele partnerschappen aan te gaan met de regeringen daar. Om bijvoorbeeld het onderwijssysteem ter plekke overeind te houden of de infrastructuur te verbeteren. Maar ook opvang in de regio kent zijn grenzen. Om de druk op landen als Libanon en Jordanië te verlichten, zullen Europese landen, naast reguliere asielaanvragen aan onze buitengrenzen, via het UNHCR-hervestigingsprogramma vluchtelingen veilig naar Europa moeten laten komen.’

p. 122: ‘Gekoppeld aan een effectiever Europees asielbeleid, bepleit D66 een stevig investerings- en hulpbeleid om de economische en rechtsstatelijke omstandigheden in landen van herkomst te verbeteren. Economische ontwikkeling ontstaat pas als de overheid en markt functioneren, in infrastructuur en voedselvoorziening wordt geïnvesteerd en er banen zijn. Want zolang er in eigen land geen kansen zijn, zullen mensen die kansen elders zoeken.’

p. 128: ‘D66 wil dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat minimaal 0,7 procent van het BNP besteed wordt aan duurzame ontwikkeling in minder ontwikkelde landen, zoals voorgeschreven door de OESO. Tevens dient Nederland een inspanning te leveren om andere landen te stimuleren tot handhaving van deze richtlijn.’

VVD

Adequate opvang in de regio moet migratie naar de EU onnodig en onmogelijk maken volgens de VVD.

Uitleg: De VVD wil alle vluchtelingen in de regio opvangen, zodat asielaanvragen in Europa onnodig en niet meer mogelijk worden. Op deze manier beoogt de partij migratiestromen te reguleren oftewel terug te brengen. Dit betekent dat Nederland moet investeren in betere en duurzame opvang in regio. Voor de VVD betekent dit ook dat het creëren van adequate opvang en het verlenen van verblijfsvergunningen voor vluchtelingen door deze landen in de regio, een criterium wordt voor het ontvangen van ontwikkelingshulp, handelsovereenkomsten, visaverstrekking en verdragen (p. 18). Migranten en vluchtelingen die alsnog de reis naar Europa proberen te maken, worden door fregatten opgepikt en teruggebracht naar de kust om vervolgens alsnog in de regio opgevangen te worden (p. 22). Naast de inzet op opvang in de regio, noodhulp en opvang van nieuwe asielzoekers in Nederland, gaat de VVD niet in op het aanpakken van grondoorzaken in herkomstlanden. 

Als het aan de VVD ligt, zijn hoogopgeleide migranten wel welkom in Nederland (p. 41); namelijk om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse welvaart. Hier wordt geen rekening gehouden met een eventuele brain drain die kennismigratie in het land van herkomst zou kunnen veroorzaken. 

Citaten:

p. 18: ‘Daarom zorgen we voor voldoende veilige en goede opvang in de regio zelf, zodat we asielaanvragen in Europa overbodig maken. Dit betekent wel dat we moeten investeren in betere en duurzame opvang in die regio. Het geld dat we nu aan opvang in Europa uitgeven, kunnen we daar veel efficiënter besteden. Zo helpen we levensgevaarlijke routes van mensensmokkelaars en problemen in onze eigen samenleving te voorkomen.’

p. 18: ‘Het creëren van adequate opvang in de regio biedt een oplossing voor vluchtelingen die bescherming nodig hebben. Om die oplossing ook duurzaam te maken, zullen de landen waar deze opvang wordt geboden vluchtelingen de mogelijkheid moeten bieden een (tijdelijk) bestaan in hun land op te bouwen. Ontwikkelingshulp, handelsovereenkomsten, verdragen en visaverstrekking

zullen worden ingezet om zowel de uitvoering van dit beleid te ondersteunen als de medewerking eraan te verzekeren. Uiteraard is alles erop gericht om mensen zo snel als het kan naar het land van herkomst te laten terugkeren.’

p. 18: ‘Wij willen controle krijgen over de migratiestromen. Met adequate opvang in de regio maken we asielaanvragen in Europa overbodig voor mensen van buiten Europa. Met die aanvragen willen we dan ook stoppen. Wel kunnen we in extreme situaties inspringen door vluchtelingen uit te nodigen om zich in Europa te vestigen. Zo houden we regie op de instroom.’

p. 18: ‘Daarom moeten we ervoor zorgen dat landen hun eigen onderdanen ook daadwerkelijk terugnemen. Ook medewerking hieraan kunnen we als voorwaarde stellen bij ontwikkelingshulp, handelsrelaties en het sluiten van verdragen. Ook willen we in EU-verband gezamenlijk landen onder druk zetten.’

p. 22: ‘De bewaking van de Europese buitengrenzen moet daarom verder worden versterkt, inclusief verdere militaire inzet van onder meer marine en marechaussee. Fregatten pikken migranten en vluchtelingen daarbij niet langer op om ze vervolgens af te zetten in Europa, maar brengen hen terug naar de kust. Vervolgens worden ze in die regio opgevangen. Door opvang in de regio effectief vorm te geven, kunnen de migratiestromen flink worden teruggebracht. Ook het risico dat terroristen zich in die migratiestromen mengen om aanslagen in Europa te plegen, wordt daardoor kleiner.’

p. 41: ‘We willen ook meer investeren in kennis. Nederland moet aantrekkelijk zijn voor hoogopgeleide mensen met unieke talenten en goede innovatieve ideeën, en dus bijdragen aan onze welvaart. Daarom willen wij een kennismigrantenregeling op basis van een puntensysteem. Hierbij kijken we niet alleen naar het inkomen dat je gaat verdienen, maar ook naar je opleidingsniveau, werkervaring en taalvaardigheid. Hoe groter je mogelijke bijdrage aan de Nederlandse economie, hoe groter je kans
om hier als kenniswerker aan de slag te kunnen. Daarnaast maken we het mogelijk dat werkgevers meerdere tijdelijke contracten van een langere duur kunnen aanbieden. Ook de kenniswerkers profiteren hiervan.’

PvdA

De PvdA komt met een brede migratieaanpak en wil o.a. investeren in veilige, legale routes en toekomstperspectief in zowel de regio als in Nederland.

Uitleg: In het verkiezingsprogramma gaat de PvdA uitgebreid in op internationale migratie en komt met een aantal concrete maatregelen. Zo bepleit de partij investeringen om kwalitatief betere opvang en een beter toekomstperspectief in landen met de meeste vluchtelingen te realiseren. Verder wil de PvdA meer veilige en legale vluchtroutes door meer hervestiging via de UNHCR van kwetsbare vluchtelingen vanuit landen van eerste opvang naar Europa (p. 17). 

Als één van de weinige partijen, maakt de PvdA de link tussen migratie en ontwikkeling concreet. Zo ziet de partij ‘een belangrijke rol voor de diaspora (actieve Nederlandse burgers met een migratieachtergrond) in Nederland om bij te dragen aan de ontwikkeling van herkomstlanden’ (p. 17). In Nederland wil de partij perspectief bieden aan degenen die niet in Nederland mogen blijven. Een persoonlijk terugkeerplan, in samenwerking met ngo’s en diasporaorganisaties, moet mensen voorbereiden op wat hen te wachten staat in het land van herkomst.  

Daarnaast geeft de PvdA een duidelijk signaal af door het ontvangen van ontwikkelingsgelden niet afhankelijk te willen maken van het terugnemen van onderdanen. Eventuele sancties ‘mogen niet ten koste gaan van de belangen van de allerarmsten’ (p. 18). Ook worden ontwikkelingsgelden niet ingezet ‘voor het versterken van migratiemanagement en het verstevigen van grenscontroles, maar voor het bieden van toekomstperspectief in de regio’ (p. 17). 

Citaten:

p. 17: ‘Wij willen dat de situatie voor vluchtelingen in vluchtlanden als Turkije, Libanon en Jordanië wordt verbeterd. Door de enorme omvang van de vluchtelingenstroom in deze ontvangende landen, is de opvang zowel binnen als buiten vluchtelingenkampen vaak ondermaats en ontbreekt er elk perspectief op werk, onderwijs en een enigszins normaal leven. Daarom investeren we in die landen in betere voorzieningen en werk voor vluchtelingen. Naast algemene noodhulp richt Nederland zich in het bijzonder op hulp aan kinderen, vrouwen en kwetsbare minderheden. Kwalitatief betere opvang en een beter toekomstperspectief in landen met de meeste vluchtelingen, maakt ook dat vluchtelingen minder snel de noodzaak voelen om de gevaarlijke reis naar Europa te maken via mensensmokkelaars. Ontwikkelingsgelden worden hierbij ingezet voor het bieden van toekomstperspectief, en niet voor het versterken van migratiemanagement en het verstevigen van grenscontroles.’

p. 17: ‘We willen meer veilige en legale vluchtroutes door in te zetten op meer hervestiging via de UNHCR van kwetsbare vluchtelingen vanuit landen van eerste opvang naar Europa. Nederland loopt hierin voorop en geeft het goede voorbeeld.’

p. 17: ‘We willen in Europees verband verdragen sluiten met landen in Afrika en het Midden Oosten om vluchtelingen meer perspectief te bieden, en om migranten die niet vluchten voor oorlog of vervolging, en daarom geen recht op asiel hebben, te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Het sluiten van zulke verdragen mag een kritische houding t.o.v. de mensenrechtensituatie niet in de weg staan.’

p. 17: ‘Wij zijn voorstander van kennismigratie, zolang het niet leidt tot verdringing van Nederlandse werknemers en niet bijdraagt aan de brain drain in ontwikkelingslanden.’

p. 17: ‘Wij zien een belangrijke rol voor de diaspora (actieve Nederlandse burgers met een migratieachtergrond) in Nederland om bij te dragen aan de ontwikkeling van herkomstlanden. Hierbij denken wij aan bijdragen aan vredesonderhandelingen, kennis delen over culturele en maatschappelijke omstandigheden en gewoonten binnen de bevolking en politiek, het stimuleren van wederopbouw en creëren van werkgelegenheid door bijvoorbeeld het ondersteunen van het midden –en kleinbedrijf. Deze betrokkenheid willen wij zo snel mogelijk na aankomst in Nederland al stimuleren door onder andere ruimte te creëren voor het betrekken van diaspora bij de ontwikkeling van hun herkomstland in het Nederlandse migratie –en ontwikkelingsbeleid.’

p. 18: ‘We moeten perspectief bieden aan degenen die niet in Nederland mogen blijven. Dit kan door vroegtijdig, met maatwerk, een terugkeerplan op te stellen. Hierdoor weten mensen wat hen te wachten staat op het gebied van scholing, werk en gezondheid in het land van herkomst. Dat kan door vaardigheden te leren die van pas komen in hun eigen land, door samenwerking met ngo’s en diasporaorganisaties en door realisatie van enkele voorzieningen voor terugkerende afgewezen asielzoekers in het land van herkomst. Door dit vroegtijdig te doen, voorkomen we dat mensen jarenlang in onzekerheid leven alvorens ze Nederland alsnog moeten verlaten. De wens voor een dergelijk terugkeerplan wordt ook gedeeld door verschillende ngo’s, die stellen dat duidelijkheid juist in het belang van de migrant is. Dit geldt helemaal voor kinderen.’

p. 18: ‘Succesvolle terugkeer van afgewezen asielzoekers lukt alleen als de landen van herkomst meewerken. Daarom willen wij harde afspraken maken met landen van herkomst over het terugnemen van hun onderdanen. Landen die onvoldoende meewerken leggen we sancties op, bijvoorbeeld door het weigeren van visa aan hooggeplaatste personen. Deze sancties mogen niet ten koste gaan van de belangen van de allerarmsten. Bij het regelen van terugkeer leggen we prioriteit bij overlast gevende illegalen (ongedocumenteerden) en illegalen (ongedocumenteerden) die verdacht worden van oorlogsmisdaden.’

p. 63: ‘Investeren in ontwikkelingssamenwerking is van belang om groeiende ongelijkheid tegen te gaan die mensen doet migreren. We zijn voor 0,7 procent van het BNP voor zuivere ontwikkelingssamenwerking. Dit is exclusief klimaatfinanciering en kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland.’

SP

De SP is voor het aanpakken van de grondoorzaken en het verbeteren van de opvang van vluchtelingen (in de regio), maar maakt deze inzet niet concreet.

Uitleg: In het verkiezingsprogramma van de SP blijft migratie beperkt tot vluchtelingen. De SP benadrukt de noodzaak om grondoorzaken van migratie aan te pakken en legt daarbij de link met schadelijk beleid en oneerlijke handel. ‘Ook moeten we zorgen dat mensen goed worden opgevangen: in de regio, in Europa en in Nederland’ (p. 57), bijvoorbeeld met aanmeldcentra op aan de Europese buitengrenzen en het bieden van een menswaardig bestaan. ‘De EU draagt hierin zorg voor veilige routes’ (p. 57), aldus de partij. Het is echter onduidelijk hoe de SP deze ambities wil uitvoeren. 

Citaten:

p. 57: ‘Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, ziekte en natuurrampen. We zullen meer moeten doen om de oorzaken aan te pakken waarom mensen moeten vluchten en stoppen met schadelijk beleid en oneerlijke handel. We moeten snel reageren als hulp geboden is en zorgen dat mensen goed worden opgevangen, in de regio, in Europa en in ons land. De opvang in de regio’s rond conflicten barst uit zijn voegen. Vluchtelingen die langdurig verdreven zijn van huis en haard moeten een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarnaast moeten we mensensmokkelaars de wind uit de zeilen nemen en meer werk maken van hervestiging.’  

p. 57: ‘We zetten ons in om het Vluchtelingenverdrag te respecteren en in praktijk te brengen. Samen met andere landen zetten we aanmeldcentra op aan de Europese buitengrenzen, waar vluchtelingen zich moeten melden. Als aangetoond is dat vluchtelingen recht hebben op verblijf, worden zij eerlijk verdeeld over alle landen van de Europese Unie. De EU draagt zorg voor een veilige route en gaat door met redden op zee.’


ChristenUnie

ChristenUnie bepleit een brede migratieaanpak die zich o.a. richt op grondoorzaken en betere opvang in de regio, maar ook op verplichte terugkeer.

Uitleg: De ChristenUnie koppelt het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt aan de situatie in de herkomstlanden. In deze landen is actie vereist en daarom wil de partij in ontwikkelingssamenwerking en noodhulp investeren. Het budget moet weer 0,7 procent van het BNP gaan uitmaken (p. 99). Tegelijkertijd wil de ChristenUnie de opvang in de regio verbeteren met o.a. het verbeteren van opvangkampen van UNHCR en Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in landen als Libanon, Syrië en Turkije en een ruimer uitnodigingsbeleid (p. 28).

Kanttekening is de ambitie van de partij om in te zetten op meer verplichte terugkeer naar herkomstlanden. Economische migranten zijn niet welkom in de EU. Wel is de ChristenUnie voorstander van het uitbreiden van bestaande mogelijkheden voor kennismigranten. Het is echter onduidelijk hoe de partij eventuele brain drain hierin meeneemt. Verder vormen mensenrechten de leidraad in internationaal optreden. De eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt jaarlijks gemaximeerd op 250 miljoen euro uit het ontwikkelingsbudget, zodat niet bezuinigd wordt op het bestrijden van de oorzaken van migratie.

Citaten:

p. 28: ‘De grote impact van het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt vraagt allereerst om acties in de landen van herkomst. Daarom investeert de ChristenUnie in ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Ook moet de stroom van vluchtelingen naar en binnen Europa en Nederland beheersbaar worden gemaakt. De ChristenUnie stelt daarom de volgende maatregelen voor: Verbeteren van opvang in de regio. Investeren in het verbeteren van de opvangkampen van UNHCR en Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in landen als Libanon, Syrië en Turkije. Ruimhartig uitnodigingsbeleid voor kwetsbare vluchtelingen uit de regio, zoals religieuze minderheden en LHBT’ers. Verhogen van het aantal van 500 mensen per jaar.’

p. 30: ‘Samenwerken met andere Europese landen om verplichte terugkeer naar meer landen van herkomst mogelijk te maken. Leren van de ervaringen van andere landen op het gebied van verplichte terugkeer. In bilaterale samenwerkingsafspraken afspraken opnemen over de bereidheid om uitgeprocedeerde vreemdelingen terug te nemen, waarbij uiteraard de mensenrechtenverdragen in acht worden genomen.’

p. 91: ‘Economische migranten die geen bescherming nodig hebben, worden teruggestuurd.’ 

p. 91: ‘Het Blue Card-systeem wordt uitgebreid door lidstaten prioriteiten voor hun arbeidsmarkt te laten aangeven naast de al bestaande mogelijkheden voor
kennismigranten.’

p. 99: ‘Groeien naar een zuivere 0,7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking, deze kabinetsperiode minimaal 1 miljard per jaar er structureel bij. De bezuinigingen van de vorige kabinetten worden teruggedraaid, om een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) richting 2030. De eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt jaarlijks gemaximeerd op 250 miljoen euro uit het ontwikkelingsbudget, zodat niet bezuinigd wordt op het bestrijden van de oorzaken van migratie.’

SGP

SGP focust zich op het loskoppelen van migratie uit het ontwikkelingsbudget en outsourcing van opvang van vluchtelingen en asielaanvragen buiten Europa.

Uitleg: De SGP ziet een stimulerende rol voor Nederland om voldoende geld beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen in de regio’s van herkomst –en veilige derde landen (p. 41). De partij vindt dat ‘asielzoekers die primair om economische redenen naar Nederland komen zo snel mogelijk terug moeten’ (p. 41) en dat er ‘meer geld moet komen voor gedwongen terugkeer van vreemdelingen’ (p. 42). Om migratiestromen tegen te gaan, wil de SGP dat Nederland een aanzienlijk steentje bijdraagt aan de internationale humanitaire, militaire en diplomatieke inspanningen (p. 54). Het is onduidelijk hoe de partij deze ambitie wil realiseren. 

Tegelijkertijd maakt de partij zich hard voor het loskoppelen van de kosten die voortkomen uit de migratie en vluchtelingencrisis van het ontwikkelingsbudget; om zo de druk op het budget weg te nemen (p. 54). Dat betekent dat de eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland ook niet uit het ontwikkelingssamenwerkingsbudget betaald moet worden (p. 41). Naast het scheiden van  deze budgetten, lijkt de SGP in haar programma voornamelijk gericht op het buiten de deur houden van migranten en vluchtelingen.

Citaten:

p. 41: ‘Om te voorkomen dat de instroom van asielzoekers in Europa toeneemt, moet urgentie gegeven worden aan een internationale aanpak van vluchtelingenstromen. Selectie en opvang gebeuren dan in de regio. Er is veel voor te zeggen om daarbij bijzondere aandacht te geven aan vervolgde christenen. Omdat zij in de eigen regio grote risico’s lopen, moet Nederland zich extra inspannen om deze christenen hier veilig onderdak te bieden.’

p. 41: ‘Asielzoekers die primair om economische redenen naar Nederland komen moeten zo snel mogelijk terug. Ook voor kansarme migranten geldt dat zij niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Migranten die naar Nederland willen komen om andere reden dan asiel moeten aan kunnen tonen dat zij in ons land op eigen benen kunnen staan. Kansloze (gezins)migratie moet voorkomen worden.’

p. 41: ‘Geld voor de opvang in Nederland mag niet ten koste gaan van geld voor ontwikkelingssamenwerking, zodat succesvolle projecten in de herkomstregio’s niet in de knel komen.’

p. 41: ‘Nederland stimuleert dat vanuit Europa voldoende geld ter beschikking wordt gesteld voor opvang in de regio’s van herkomst en veilige derde landen.'

p. 42: ‘Er moet meer geld en mankracht komen voor gedwongen terugkeer van vreemdelingen.’

p. 53: ‘Om ongewenste migratie tegen te gaan en erbarmelijke situaties in Europese opvangkampen te voorkomen moet het opzetten van opvang- en registratieposten buiten Europa met kracht doorgezet worden.’

p. 53: ‘De toetsing van asielverzoeken dient zoveel mogelijk buiten Europa plaats te vinden. Niet alleen het toetsen van de asielaanvraag gaat dan sneller en eenvoudiger, ook het perspectief op (veilige) terugkeer verbetert.’

p. 53: ‘Nederland ziet erop toe dat vanuit Europa voldoende geld ter beschikking wordt gesteld voor opvang in de regio’s van herkomst en veilige derde landen.’

p. 53: ‘Politieke en humanitaire samenwerking met buurlanden van conflictgebieden is onontbeerlijk ten behoeve van goede opvang in de regio en ter regulering van irreguliere migratie.’

p. 54: ‘De vluchtelingen- en migratiecrises leggen een grote druk op het budget ‘reguliere’ ontwikkelingssamenwerking. Die druk moet weggenomen worden door budgetten te scheiden van elkaar.’

p. 54: ‘Om (burger)slachtoffers en migratiestromen tegen te gaan, moet Nederland een aanzienlijk steentje bijdragen aan de internationale humanitaire, militaire en diplomatieke inspanningen in onder meer Syrië.’

PVV

De PVV wil de Nederlandse grenzen sluiten.

Uitleg: De PVV is kort en duidelijk: de grenzen moeten dicht. Het is onduidelijk hoe de partij dit beoogt te realiseren, maar hiermee spreekt de partij zich duidelijk uit tegen het meewegen van belangen van ontwikkelingslanden.

Citaten:

p. 1: ‘Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen dicht.’ 

GroenLinks

GroenLinks wil betere opvang in de regio en veiligere routes voor vluchtelingen, maar ook een tijdelijke visa voor arbeidsmigranten.

Uitleg: GroenLinks wil met meer geld investeren in de opvang van vluchtelingen in de regio, ‘zodat mensen die lang in opvangkampen verblijven duurzame bescherming, veiligheid, onderwijs en zorg krijgen’ (p. 49). Daarnaast zet de partij zich in voor veiligere routes en hervestiging van kwetsbare vluchtelingen via de UNCHR. Dit wordt aangevuld met een rechtvaardig EU asiel- en migratiebeleid, waarbij naleving van het VN-Vluchtelingenverdrag, mensenrechtenverdragen en EU-asielrichtlijnen de leidraad vormt. De kosten voor opvang van asielzoekers worden niet betaald uit het ontwikkelingsbudget (p. 74). Tegelijkertijd bepleit GroenLinks dat arbeidsmigranten makkelijker in Europa kunnen werken en weer terugkeren met speciale visa (p. 72). 

Citaten:

p. 49: ‘We marchanderen niet met mensenrechten. Binnen de Europese Unie zet Nederland zich in voor een betere naleving van het VN-Vluchtelingenverdrag, mensenrechtenverdragen en EU-asielrichtlijnen. Mensen die op individuele gronden (bijvoorbeeld seksuele gerichtheid, politieke opvattingen of religie) niet veilig zijn in hun land, kunnen asiel aanvragen bij diplomatieke posten van de Europese Unie.’

p. 49: ‘Er komt meer geld voor opvang van vluchtelingen in de regio zodat mensen die lang in opvangkampen verblijven duurzame bescherming, veiligheid, onderwijs en zorg krijgen. Nederland zet zich ruimhartig in voor veilige routes en hervestiging van kwetsbare vluchtelingen in Europa via de UNHCR. Nederland verhoogt zijn aanbod voor de hervestiging van vluchtelingen substantieel.’

p. 72: ‘De Europese Unie krijgt een rechtvaardig asiel- en migratiebeleid, met een geharmoniseerde asielprocedure. Alle lidstaten doen mee aan de eerlijke verdeling en opvang van vluchtelingen. Bij niet meewerken volgen sancties. Tijdelijke arbeidsmigranten kunnen makkelijker in Europa werken en weer terugkeren met speciale visa.’

p. 74: ‘Er gaat meer geld naar ontwikkelingssamenwerking. De bestedingen gaan omhoog naar de internationaal afgesproken norm van 1,0% van het BNP. De kosten voor opvang van asielzoekers worden niet betaald uit het ontwikkelingsbudget. Klimaatsteun voor ontwikkelingslanden komt bovenop de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.’

PvdD

Een menswaardige opvang in de regio en een uitgebreide aanpak van oorzaken van de vluchtelingencrisis: dat is de inzet van de PvdD.

Uitleg: De Partij voor de Dieren bepleit een uitgebreide aanpak van de oorzaken van de vluchtelingencrisis, waarbij te denken valt aan het aanpakken van ‘onderdrukking en armoede, klimaatverandering, water- en voedseltekorten, geopolitieke conflicten en agressieve handelspolitiek van het westen’ (p. 25). Opvang van vluchtelingen in de regio heeft de voorkeur van de partij, maar dan wel alleen indien dat op een menswaardige manier kan. Nederland stelt hiervoor geld en kennis beschikbaar (p. 36). Verder wil de PvdD vluchtelingen helpen om een veilige bestemming in Europa te bereiken. Daarom wordt er meer geld en capaciteit beschikbaar gesteld om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee moeten maken. Mensensmokkel wordt hard aangepakt. Deze ambities van de PvdD gelden alleen voor vluchtelingen; economische migranten zijn niet welkom als het aan de partij ligt (p. 36). 

Citaten:

p. 25: ‘De oorzaken van de vluchtelingencrisis worden aangepakt, zoals onderdrukking en armoede, klimaatverandering, water- en voedseltekorten, geopolitieke conflicten en agressieve handelspolitiek van het westen.’  

p. 37: ‘Humanitaire opvang in de regio heeft de voorkeur maar alleen indien dat menswaardig kan. Nederland stelt daarvoor geld en kennis beschikbaar. We dragen ruimhartig bij aan de (nood)hulp die nodig is om mensen in kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan.’  

p. 37: ‘Mensen die op de vlucht zijn voor geweld worden geholpen om een veilige bestemming in Europa te bereiken. Mensen die om economische motieven naar Europa willen, worden aan de buitengrenzen op een zorgvuldige wijze uit de vluchtelingenstroom gefilterd.’  

p. 37: ‘Er wordt meer geld en capaciteit beschikbaar gesteld om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek over de Middellandse zee moeten maken. Mensensmokkel wordt hard aangepakt. De vluchtelingendeal met Turkije wordt opgezegd; mensen worden nooit teruggestuurd zonder zorgvuldige procedure.’

50PLUS

50PLUS ‘staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid’, maar maakt deze ambitie niet concreet.

Uitleg: 50PLUS ‘staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid’ (p. 10), maar het programma is onduidelijk over wat er bedoeld wordt met een streng en human vreemdelingenbeleid. Samen met de andere maatregelen die 50PLUS in haar programma voorstelt, lijkt de partij voornamelijk vluchtelingen en migranten buiten de deur te willen houden: ‘50PLUS wil zoveel mogelijk opvang van vluchtelingen in de regio’ (p. 10). Het programma blijft echter te algemeen om duidelijke conclusies te kunnen trekken. 

Citaten:

p. 9: ‘50PLUS staat voor streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid.’

p. 9: ‘Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst.’

p. 10:  ‘Nederland neemt een beperkt aantal vluchtelingen op naar rato verdeeld over de leden van de Europese Unie op basis van de bevolkingsaantallen.’

p. 10: ‘50PLUS wil zoveel mogelijk opvang van vluchtelingen in de regio.’