Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Grondstoffen: een vloek of zegen?

Twitter

OPLOSSINGEN

Er zijn een aantal stappen die de EU en Nederland moeten zetten voor een eerlijk grondstoffenbeleid:

  • Exporttarieven en belastingen kunnen een cruciale rol spelen bij het vergroten van de zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden moeten de vrijheid krijgen om deze vast te stellen. Bij Europese handelsverdragen moet Nederland zich inzetten voor meer flexibiliteit en vrijheid omtrent het gebruik van exportbelastingen als beleidsinstrument voor ontwikkelingslanden.

  • Nederland moet een voortrekkersrol blijven spelen wat betreft financiĆ«le transparantie. Nederland moet er op toezien dat de Europese transparantierichtlijn wordt nageleefd, en het maatschappelijk middenveld versterken zodat zij hierop toe kunnen zien. 

  • De EU en Nederland moeten wetgeving invoeren die bedrijven verplicht stelt de herkomst van mineralen in hun keten te controleren, en gebruik van mineralen geproduceerd in omstandigheden die mensenrechten schenden voorkomen.

  • Nederland moet in haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid inzetten op versterking van het maatschappelijk middenveld in grondstofrijke ontwikkelingslanden en capaciteitsopbouw van relevante ministeries.

  • Nederland moet de dialoog aangaan met bondgenoten (Zweden, Duitsland) en strategische partners (China, Rusland, VS) om zo ook in internationaal verband een fair en coherent beleid te bereiken.