Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Ontwikkelingslanden de dupe van klimaatverandering

De Ranking

Onderwerp: Klimaat

Beleidsaanbevelingen

  • Een vergaand juridisch bindend akkoord dat alle landen verplicht tot vermindering van uitstoot is de enige oplossing om werkelijk een halt toe te roepen aan klimaatverandering en ontwikkelingslanden te compenseren.
  • Nederland moet binnen de EU onvoorwaardelijk inzetten op een vermindering van emissies van broeikasgassen met tenminste 30% in 2020 ten opzichte van het niveau van 1990.
  • Nederland moet zich ervoor inzetten dat fondsen voor klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden nieuw en additioneel zijn ten opzichte van het ODA budget. Nederland moet daarom inzetten op alternatieve bronnen voor klimaatfinanciering. Zo moet onderzocht worden of de Financial Transaction Tax (FTT) via een Europees fonds ingezet kan worden gebruikt voor klimaatfinanciering, en moet een deel van de luchtvaart- en scheepvaartheffingen ingezet worden voor de financiering van het akkoord.
  • Nederland moet binnen de EU zich ervoor inzetten dat er vanaf 2020 $200 miljard per jaar wordt ingezet voor de financiering van klimaatverandering, in plaats van de beloofde $100 miljard die verre van toereikend is. 
  • Nederland moet zich binnen de EU ervoor inzetten dat klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden niet in de vorm van leningen wordt uitgekeerd. Daarnaast moeten publieke bronnen garant staan voor financiering, mocht deze uitblijven op basis van private investeringen. De EU moet controleren of de beloofde financieringsafspraken nageleefd gaan worden.
  • Ontwikkelingslanden moeten vrije toegang krijgen tot duurzame technologieën zodat ook zij de slag naar een groene economie kunnen maken. Ook moet de EU concrete stimulansen bieden aan Europese bedrijven en instanties om technologie overdracht naar ontwikkelingslanden te bevorderen.

Nieuws

Giftige brandstoffen vanuit Nederland naar Afrika
Op 22 september 2016 stuurde Tweede Kamerlid Yasemin Çegerek van de Partij van de Arbeid schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Sharon Dijksma) en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Lilianne Ploumen) over het bericht van de NOS dat internationale brandstofbedrijven op grote schaal giftige brandstoffen via Nederlandse havens naar Afrika exporteren. - 19-10-2016

Smaling wil weten uit welke hoek de wind waait
Het Lake Turkana Wind Project (LTWP) in Kenia is het grootste windenergieproject van Afrika. Het project wordt onder andere gefinancierd met een subsidie van 10 miljoen euro van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eric Smaling (SP) stelde minister Ploumen schriftelijke vragen over de betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij het project en vooral over de gevolgen van het project voor de lokale Keniaanse bevolking. - 15-09-2016

Wie betaalt de rekening voor klimaatverandering in ontwikkelingslanden?
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) vraagt staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam of Nederland zich binnen de EU hard wil maken voor meerjarige klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. Deze financiering zou ontwikkelingslanden moeten ondersteunen in de omgang met de gevolgen van klimaatverandering. Volgens Van Dam is hier echter geen draagvlak voor. - 04-04-2016

Groene groei in Nederland: waar blijven de ontwikkelingslanden?
Op 16 maart 2016 debatteerde de commissie van Economische Zaken met een volle zaal en tig Kamerleden over Groene Groei. Helaas werd er geen enkel woord gerept over de impact van klimaatverandering en het gebruik van biobrandstoffen op ontwikkelingslanden. Het debat ging voornamelijk over de rol van de Nederlandse overheid in het stimuleren van groene economische groei op nationaal niveau. - 24-03-2016

OS-woordvoerders vragen aandacht voor de toegang tot klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden
Het debat over de Nederlandse inzet voor de Klimaatconferentie in Parijs die afgelopen maandag van start ging, leidde tot een stevige inzet vanuit de Kamer op de facilitering van klimaatfinanciering en de maatregelen voor ontwikkelingslanden in de strijd tegen klimaatverandering. Drie moties werden ingediend.  - 09-12-2015

Nieuwe richtlijnen over biobrandstoffen uit Brussel
Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) informeerde de Kamer 28 mei jl. over de veranderingen in de zogeheten ILUC-richtlijn. ILUC staat voor Indirect Land Use Change, ofwel indirecte verandering van landsgebruik. ILUC komt vaak voor als gevolg van het telen van gewassen voor biobrandstoffen. Dit land kan meestal niet meer gebruikt worden voor andere doeleinden, en zo negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de voedselzekerheid van de plaatselijke bevolking. - 09-06-2015

Klimaatfinanciering blijft onduidelijk onderwerp
Op 15 en 16 april vond de Milieuraad in het Europees Parlement plaats. In voorbereiding daarop vond in Nederland op 8 april de informele Milieuraad plaats, waar Tweede Kamerleden in debat gingen met staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld. Echt goed nieuws bleef helaas uit. - 20-04-2015

Jan Vos (PvdA) wil steun aan ontwikkelingslanden in tegengaan klimaatverandering
De AO Milieuraad heeft plaatsgevonden op 4 maart in aanwezigheid van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Tijdens het AO, dat inging op zaken als een Europese energie-unie en de emissiehandel, heeft Jan Vos (PvdA) het belang van steun geven aan ontwikkelingslanden in hun aanpak van klimaatverandering benadrukt. - 19-04-2015

De ‘Lima Spirit:’ VN onderhandelt over opvolger Kyoto-Protocol
Van 1 tot 13 december jl. vond in Lima de twintigste jaarlijkse VN-conferentie plaats. Tijdens dit klimaatoverleg werden belangrijke beslissingen gemaakt over een concept versie van een nieuw klimaatverdrag, die vervolgens eind 2015 tijdens de klimaattop in Parijs moet worden ondertekend. De onderhandelingen verliepen moeizaam. De conferentie moest met een dag verlengd worden. Pas op 13 december wisten de 190 aanwezige landen tot een akkoord te komen. - 16-12-2014

Nederland zet in op wereldwijde voedselzekerheid tijdens klimaattop
Tijdens de klimaattop in New York van 23 september heeft premier Rutte samen met staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken een plan gepresenteerd om op een milieuvriendelijke manier de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden. - 09-10-2014

Nederland spreekt ambities uit voor klimaattop
23 september vindt er een grote klimaattop van de Verenigde Naties plaats. Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon wil dat landen tijdens deze top ambitieuze en grensverleggende doelen uitspreken voor het nieuwe klimaatakkoord in 2015. - 18-09-2014

Van Ojik en Klaver dienen motie in voor ambitieuze klimaatdoelen
Bram van Ojik en Jesse Klaver (GL) hebben een motie voorgesteld waarin ze de regering verzoeken te ijveren voor ambitieuze, bindende EU-doelstelling voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, voor toename van de opwekking van hernieuwbare energie en voor energiebesparing in 2030, waarbij de EU-brede doelen worden vertaald in bindende nationale subdoelen. - 30-03-2014

Motie D66 over duurzaamheiddoelstellingen verworpen
Sjoerdsma en van Veldhoven constateerde dat de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen grote ongewenste effecten heeft op de slagkracht van de Europese diplomatie. Daarnaast constateerden ze dat de Europese geopolitieke positie ernstig ondergraven wordt door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zowel in internationaal veiligheids-, handels- als klimaatbeleid. Daarom verzochten ze de regering om, in Europees verband – nadrukkelijk ook vanuit het oogpunt van buitenlands beleid – in te zetten op nationaal bindende doelstellingen voor de opwekking van duurzame energie als onderdeel van de Europese klimaatdoelen voor 2030. - 24-03-2014

Kabinet verwelkomt EU voorstel over klimaat en energie
Op 22 januari jl. presenteerde de Europese Commissie het nieuwe raamwerk voor klimaat- en energiebeleid 2020-2030, samen met een Impact Assessment. In dit raamwerk staan de hoofdlijnen van het Europese klimaat- en energiebeleid voor de periode tot 2030. Nederland verwelkomt het voorstel van de commissie. Op 7 februari schreef staatssecretaris Mansveld van I&M in een brief aan de tweede kamer haar reactie. - 10-02-2014

Weinig bereikt bij VN Klimaattop in Warschau: ontwikkelingslanden betalen de rekening
Eind 2013 vond de jaarlijkse VN Klimaattop plaats in Warschau. Daar is het de wereld opnieuw niet gelukt om tot overeenstemming te komen over klimaatfinanciering en CO2 reductie, terwijl er eind volgend jaar in Parijs een bindend akkoord moet worden gesloten. De grootste verdienste van de top was volgens Mansveld ‘het feit dat alle landen erbij aanwezig waren.’ - 06-02-2014

Klimaatfinanciering helaas nog steeds vanuit OS-geld
Half januari debatteerde de Tweede Kamer over de uitkomsten van de VN-klimaattop in Warschau die in november 2013 plaatsvond. Tijdens deze top is een compromis gesloten: westerse landen hebben wel toegezegd een bijdrage te leveren aan ontwikkelingslanden die getroffen zijn door klimaatverandering, maar er is nog geen verdeelsleutel afgesproken. Hierdoor zijn de westerse landen geen verplichtingen aan gegaan en is het nog te vrijblijvend. Financiering van klimaathulp was dan ook een belangrijk onderwerp tijdens het debat in de Tweede Kamer. - 04-02-2014

CU dient motie in over klimaatfinancieringsbudget tijdens WGO Buitenlandse Handel en OS
Joël Voordewind heeft tijdens het wetgevingsoverleg een motie ingediend over de internationale klimaatfinanciering die ten laste komt van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. - 21-02-2013

D66, CU, GL en PvdD dienen motie in over alternatieven voor klimaatfinanciering tijdens WGO Buitenlandse Handel en OS
Sjoerd Sjoerdsma (D66), Joël Voordewind (CU), Bram van Ojik (GL) en Marianne Thieme hebben tijdens het wetgevingsoverleg een motie ingediend met  financiering mogelijkheden van de klimaatdoelen zodat dit niet ten koste gaat van ontwikkelingsbudget. - 21-02-2013

GL en SP dienen motie in over klimaatfinanciering
Bram van Ojik (D66) en Emil Roemer (SP) hebben de regering verzocht om alternatieve financieringsstromen te vinden om internationale klimaatafspraken na te komen. - 10-12-2012

D66, CU en GL dienen motie in over internationale klimaatfinanciering
Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (CU) en Bram van Ojik (GL) hebben de regering verzocht om internationale klimaatfinanciering te financieren uit private middelen en een publieke bijdrage uit nieuwe additionele fondsen. - 10-12-2012

Belangrijke motie op PvdA-congres aangenomen
Op het afgelopen partij congres van de PvdA is de volgende motie aangenomen waarin de Tweede Kamer fractie verzocht wordt op zoek te gaan naar alternatieve financiering voor de ontwikkelings- en klimaatdoelen. Fair Politics is erg verheugd over deze motie! Lees hier de motie:  - 05-11-2012

SP pleit voor betaling aan Klimaatfonds
Tijdens het algemeen overleg over het Toekomstig internationaal klimaatbeleid heeft Paulus Jansen(SP) zich sterk gemaakt voor de rechten van ontwikkelingslanden. - 24-02-2012

Beleidsbrief over Nederlandse inzet op de Klimaattop in Cancún
Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van de Nederlandse en Europese inzet tijdens de jaarlijkse VN klimaatconferentie die van 29 november tot 10 december 2010 plaatsvindt in Cancún, Mexico. - 29-11-2010

CDA, CU, SGP en PvdD stellen vragen over aanpak klimaatproblemen in ontwikkelingslanden
De Tweede Kamerleden Van Haersma Buma (CDA), Rouvoet (CU), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) hebben schriftelijke vragen gesteld over de inzet van het kabinet met betrekking tot de aanpak van klimaat- en energieproblemen in ontwikkelingslanden. - 23-11-2010

GL, CDA, CU, SP, D66, 50 Plus, PvdD en SGP willen onderzoek naar effecten internationaal klimaatbeleid
GroenLinks, CDA, Christen Unie, D66, 50 Plus, Partij van de Dieren en SGP hebben een motie ingediend, waarin zij de regering verzoeken om de Algemene Rekenkamer een onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van het international klimaatbeleid op ontwikkelingslanden en de Kamer van de resultaten op de hoogte te stellen. Dit voorstel werd gesteund door alle partijen, met uitzondering van de PVV. - 23-11-2010

GroenLinks stelt vragen over financiering van klimaatproblemen
De leden van de GroenLinks fractie hebben de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. - 03-11-2010

PvdD wil ambitieuzere CO2 reductie doelstelling EU
In een schriftelijk overleg heeft de Partij van de Dieren duidelijk stelling genomen in het debat over de benodigde CO2 reductie in 2020. De PvdD wil dat de EU verder gaat dan haar huidige ambities op dit gebied, en daarom vragen zij ook van de minister: - 13-07-2010

GroenLinks stelt vragen over klimaatsteun voor ontwikkelingslanden
Tweede Kamerlid Van Gent (GroenLinks) hamert tijdens het debat over het verslag van de Europese top op de noodzaak dat klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden nieuw en additioneel geld betreft. - 26-03-2010

SP fractie stelt vragen over klimaatadaptatie ontwikkelingslanden
De SP fractie heeft het kabinet gevraagd of de Europese Raad tijdens haar laatste bijeenkomst de belofte zal nakomen om concrete bedragen te noemen die zij wil bijdragen aan de financiering van klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden. - 03-12-2009

Kosten klimaatverandering voor ontwikkelingslanden lopen hoog op
Uit de onlangs gepubliceerde Wereldbank studie ‘The Economics of adaptation to Climate Change’ blijkt dat de adaptatiekosten van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden kunnen oplopen tot 80 miljard euro per jaar. - 06-10-2009