Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Krijgt ontwikkeling een kans in het migratiedebat?

De Ranking

nog geen ranking gegevens voor dit onderwerp

Onderwerp:

Twitter

Migratie en Ontwikkeling

Nederland benadrukt het belang van een geïntegreerde aanpak van migratie- en ontwikkelingssamenwerking. In de praktijk echter focust Nederland zich voornamelijk op duurzame terugkeer en herintegratie en is er weinig aandacht voor ontwikkeling. Het migratiebeleid is incoherent met het ontwikkelingsbeleid.

Circulaire migratie van arbeidsmigranten  wordt gezien als één van de instrumenten die een positieve impact kunnen hebben op ontwikkeling. Toch is Nederland geen groot voorstander van circulaire migratie. Nederland zet in het huidige migratie- en ontwikkelingsbeleid vooral in op duurzame terugkeer. Om het tij te keren, benadrukt Fair Politics dat een sterk ontwikkelingsperspectief prioriteit moet hebben binnen het migratiebeleid.

Probleem 1: Welke rol speelt ontwikkeling in het migratiebeleid?

In Nederland draait het migratiebeleid vooral om terugkeer en herintegratie in het land van herkomst. De nadruk is te komen liggen op illegale migratie, waarbij terugkeer van het grootste belang lijkt. Migratie biedt echter ook kansen, maar daar wordt maar weinig aan gerefereerd in het huidige beleid. En niet het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ontwikkelingssamenwerking onder valt, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst is de grootste partner in Mobiliteitspartnerschappen, wat beleidsinstrument zou zijn om migratie en ontwikkeling te bevorderen.

Probleem 2: Hoogopgeleid versus laagopgeleid

Nederland en de EU zetten in op het aantrekken van hoogopgeleide migranten en het weren van laagopgeleide migranten. Brain drain, ofwel het onttrekken van hoogopgeleiden, ligt daarbij op de loer. Laagopgeleiden worden juist geweerd, terwijl zij juist wel zouden kunnen profiteren van migratie.

Probleem 3: Circulaire migratie van de agenda verdwenen

Op papier voert de Nederlandse overheid een actief migratie- en ontwikkelingsbeleid. Circulaire migratie wordt in 2008 nog als één van de belangrijke speerpunten gezien, vanuit het oogpunt van zowel de migrant, het land van herkomst als het ontvangende land. Vanaf 2011 echter keert het tij en wordt er echter vooral ingezet op terugkeer en herintegratie van migranten. Circulaire migratie is van de agenda verdwenen. Sterker nog, Nederland positioneert zich als tegenstander van circulaire noord-zuidmigratie.

Probleem 4: Negatieve prikkels

Nederland werkt op het gebied van migratie- en ontwikkelingsprogramma’s vooral samen met een selecte groep landen. Deze samenwerking wordt gebaseerd op een aantal afspraken, zoals goede grensbewaking. Als deze afspraken worden nagekomen, kan het desbetreffende land rekenen op bijvoorbeeld een gemakkelijkere visumprocedure. Echter, als de afspraak niet wordt nagekomen heeft dit consequenties. Dit beleid van negatieve prikkels wordt afgeraden door bijvoorbeeld de Europese Commissie, die in haar beleid stelt dat positieve prikkels en dialoog de basis zouden moeten zijn voor migratieafspraken.  

Klik hier voor de volledige achtergrond-paper inclusief bronvermelding.